Redrock Postgres 搜索 英文
版本: 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

DEALLOCATE DESCRIPTOR

DEALLOCATE DESCRIPTOR — 释放一个 SQL 描述符区域

大纲

DEALLOCATE DESCRIPTOR name

描述

DEALLOCATE DESCRIPTOR释放一个命名的 SQL 描述符区域。

参数

name

要被释放的描述符的名称。它是大小写敏感的。这可以是一个 SQL 标识符或者一个主变量。

例子

EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;

兼容性

SQL 标准说明了DEALLOCATE DESCRIPTOR

参见

ALLOCATE DESCRIPTOR, GET DESCRIPTOR, SET DESCRIPTOR